S P Tay 26 November

Listen to the sermon.

View the sermon PowerPoint.